Thumbnail: quote

Simbolių eilutės

Simbolių eilutės

Per ankstesnes pamokas jau išmokome apie įvairius duomenų tipus C++ programavimo kalboje (int, bool, char ir kitus). Taip pat išmokome apie masyvus bei kaip galima susikurti savo tipą naudojantis struktūromis. Dabar laikas šių žinių pilnai užtenka norint susikurti savo ganėtinai daug galimybių suteikiančius tipus. Tačiau tai daryti ne visada būtina, nes standartinė C++ biblioteka pateikia nemažai tokių labai naudingų tipų. Šioje pamokoje apžvelgsime vieną iš jų - simbolių eilutes.

Kas yra simbolių eilutė?

Simbolių eilutė (angl. string) yra labai paprastas dalykas - tai tiesiog simbolių (char) masyvas. C++ kalboje šis tipas identifikuojamas raktažodžiu string, o jo reikšmės rašomos tarp dvigubų kabučių (palyginimui: char reikšmės rašomos tarp viengubų kabučių). Tiesa, norint naudotis šiuo tipu reikia prisidėti papildomą biblioteką į savo kodą parašant eilutę #include <string>. Štai kodo pavyzdys, sukuriantis simbolių eilutę ir išspausdinantis jos reikšmę į konsolę:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string s = "Labas, pasauli!"; // sukuriame simbolių eilutę su reikšmę "Labas, pasauli!"
  cout << s << endl; // išspausdiname jos reikšmę į konsolę
  return 0;
}

Kaip matote, string tipą galima naudoti kaip ir bet kokį kitą mums jau įprastą tipą.

Kuo string geriau už char masyvą?

Kaip jau buvo minėta, string iš esmės yra tas pats, kaip char masyvas. Tuomet natūraliai kyla klausimas - kam reikia to string, jei galima susikurti char masyvą? Atsakymas labai paprastas - string leidžia ne tik saugoti kelis simbolius vienoje vietoje, tačiau pateikia ir naudingų funkcijų. Jas ir apžvelkime.

Funkcija length()

Tipas string su savimi atsineša ir funkciją length(), kuri grąžina, kiek simbolių turi tame kintamajame įrašytas simbolių eilutė. Pavyzdys:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string s = "Labas";
  cout << s.length() << endl; // išspausdins 5
  return 0;
}

Palyginimo operatoriai

Simbolių eilutes galima tarpusavyje palyginti (panašiai kaip ir skaičius) naudojantis operatoriais >, <, >=, <=, == bei !=. Operatoriai == ir != grąžina true, jei lyginamos simbolių eilutės visiškai sutampa (nesutampa). Operatoriai >, <, >= ir <= lygina simbolių eilutes abėcėlės tvarka, pradedant nuo pirmo simbolio. Pavyzdys:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string a = "abc";
  string b = "abd";
  cout << (a == b) << endl; // false
  cout << (a != b) << endl; // true
  cout << (a > b) << endl; // false
  cout << (a < b) << endl; // true
  cout << (a >= b) << endl; // false
  cout << (a <= b) << endl; // true
  return 0;
}

Simbolių eilučių apjungimas

Dvi simbolių eilutes galima sujungti į vieną naują simbolių eilutę naudojant operatorių +. Pavyzdys:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string a = "abc";
  string b = "abd";
  string c = a + b;
  cout << c << endl; // abcabd
  return 0;
}

Indeksavimas

Kadangi simbolių eilutė iš esmės yra simbolių masyvas, galime su ja elgtis kaip su masyvu - gauti simbolį, esantį tam tikroje pozicijoje, pakeisti simbolį ir pan. Pavyzdys:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string a = "abc";
  cout << a[1] << endl; // b
  a[1] = '!';
  cout << a << endl;  // a!c
  return 0;
}

Simbolių eilutės dalies gavimas

string pateikia dar vieną labai patogią funkciją: substr (nuo žodžio substring). Ji iš esamos simbolių eilutės grąžina naują, gautą paėmus simbolius, esančius tam tikrame indeksų intervale. Pavyzdys:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string s = "Labas rytas";
  string ss = s.substr(6, 5); // pradedant nuo 6 indekso, paima 5 simbolius ir grąžina rezultatą
  cout << ss << endl;     // rytas
  return 0;
}