Thumbnail: info

Patarimai olimpiadoms

Pastaba. Čia sudėti tik mano nuomone svarbiausi C++ “triukai” ir pavyzdžiai. Daugiau galima paskaityti čia arba paieškojus Google :). Šiame puslapyje bus aptariama:

#define

#define - C++ preprocesoriaus komanda, leidžianti pakeisti vienas kodo dalis kitomis. Sintaksė:

#define A B

Paprastai tariant, parašius šią eilutę savo programoje, C++ kompiliavimo metu suras visas kodo vietas, kur yra parašyta A, ir vietoj jų įrašys B. Galimas panaudojimo pavyzdys:

#include <iostream>
#define pb push_back
using namespace std;

int main() {
  vector<int> v;
  v.pb(5); // bus pakeista į v.push_back(5)
}

Taip pat naudojant #define galima aprašyti tam tikras pagalbines funkcijas. Pavyzdžiui:

#include <iostream>
#include <iomanip>
#define precise(x) fixed << setprecision(x)
#define sgn(x) ((a) > 0 ? 1 : (a) < 0 ? -1 : 0)
#define FOR(i, begin, end) for(int i = (begin); i < (end); i++)
using namespace std;

int main() {
  vector<int> v;
  v.pb(5);              // bus pakeista į v.push_back(5)
  v.pb(0);              // bus pakeista į v.push_back(0)
  v.pb(-1);              // bus pakeista į v.push_back(-1)
  FOR(i, 0, 3) {           // bus pakeista į for(int i = 0; i < 3; i++)
    cout << sgn(v[i]) << endl;   // bus pakeista į ((v[i]) > 0 ? 1 : (v[i]) < 0 ? -1 : 0)
  }
  double pi = 3.14159265;
  cout << precise(2) << pi << endl;  // bus pakeista į cout << fixed << setprecision(2) << pi << endl;
}

Dažniausiai olimpiadose #define naudojamas būtent sutrumpinti dažnai pasitaikančius kodo gabalus, kad sprendimą būtų galima parašyti gerokai greičiau.

typedef

Komanda typedef naudojama apibrėžti naujiems tipams. Olimpiadose tai dažniausiai tiesiog būdas trumpinti kodą, tačiau, skirtingai nuo #define, šis būdas naudojamas tik naujų tipų įvedimui. Sintaksė:

typedef senas_tipas naujas_tipas;

Naudingi pavyzdžiai:

#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<ll, ll> pll;

int main() {
  ll a = 10000000000LL;  // vietoj long long a = ...
  ld b = 1.05;      // vietoj long double b = ...
  pii c = {1, 2};     // vietoj pair<int, int> c = ...
  map<pii, set<pll>> d;  // vietoj map<pair<int, int>, set<pair<long long, long long>>> d
}

cin ir cout pagreitinimas

C++ įprastos funkcijos cin ir cout yra patogios darbui su konsole, tačiau turi tam tikrų problemų. Jei įvesties ir/ar išvesties kiekis yra didelis, šios funkcijos gali būti gana lėtos. Tačiau tai gali būti pataisyta main funkcijos pradžioje prirašant šias eilutes:

ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr); // veiks tik tada, jei esate įsijungę C++11 režimą
// kitu atveju naudoti: cin.tie(NULL);

Taip pat galima ir išnaudoti jau aptartą #define raktažodį:

#include <iostream>
using namespace std;
#define FAST_IO ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr)

int main() {
  FAST_IO;
  // kodas...
}

endl prieš “\n”

Išvedant duomenis į konsolę su cout yra įprasta naudoti endl raktažodį, kai norima padėti eilutės pabaigos simbolį. C++, kaip ir daugelyje programavimo kalbų, išvedimas į konsolę vyksta maždaug taip: duomenys po truputį yra kaupiami atmintyje (taip vadinamame buferyje) ir kartas nuo karto išvedami į konsolę vienu ypu (ši operacija vadinama flush). Tai padeda paspartinti programos veikimą, nes išvedimas į konsolę yra gerokai brangesnė operacija, negu duomenų įrašymas į atmintį. Deja, endl naudojimas ne tik spausdina naują eilutę, tačiau ir iškart įvykdo flush operaciją, todėl programos veikimas gali sulėtėti. Taigi, kuomet duomenų gali tekti išvesti daug, vietoj endl verta naudoti "\n", nes šiuo atveju kiekvienąkart nebus vykdoma flush operacija. Vadinasi, cout << "Labas" << endl; keisime į cout << "Labas" << "\n";.

Viena biblioteka visoms gyvenimo reikmėms

Galbūt jau teko pastebėti, kad sprendžiant uždavinius, kuriems reikia daug įvairiausių bibliotekų, programos #include sąrašas gana greitai išsipučia. Laimei, yra viena biblioteka, kurios viduje yra visos kitos, kokių tik gali prireikti olimpiadose. Norint ją naudoti užtenka visus turimus #include sakinius pakeisti į vieną:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  // ...
}

Tiesa, ši biblioteka neveikia visose aplinkose, nes jai reikia būtent GCC kompiliatoriaus, tačiau Code::Blocks šį kompiliatorių naudoja kaip numatytąjį.

Naudingi C++11 dalykai

Nuo C++ 11 versijos kalboje atsirado nemažai naudingų dalykų, paspartinančių kodo rašymą bei palengvinančių skaitomumą. Čia aptarsime keletą iš jų.

C++11 įjungimas per Code::Blocks

 1. Viršutiniame meniu rinkitės Settings -> Compiler.
 2. Atsidariusiame lange pasirinkite skiltį Compiler settings, o joje - Compiler Flags.
 3. Spustelėkite dešinį pelės mygtuką ant bet kurios eilutės, pasirinkite New flag...
 4. Atsidariusiame lange užpildykite tokią informaciją:
  1. Name: Enable C++11 flag
  2. Compiler flags: -std=c++11
  3. Category: Warnings
  4. Supersedes: -std=c++98 -std=c++0x
 5. Spustelėkite OK
 6. Įsitikinkite, kad prie naujai pridėtos eilutės (su pavadinimu Enable C++11 flag [-std=c++11]) yra pažymėta varnelė.
 7. Pasirinkite skiltį Toolchain executables.
 8. Čia įsitikinkite, kad yra pasirinktas būtent Code::Blocks pateikiamas kompiliatorius (Compiler's installation directory rodo į, pavyzdžiui, C:\Codeblocks\MinGW).

Raktažodis auto

Senesnėse C++ versijose šalia kintamojo visada buvo privaloma rašyti ir jo tipą. Nuo C++11 versijos atsirado naujas raktažodis auto, kuri galima naudoti vietoj kintamojo tipo, kuomet tipą gali nustatyti pats kompiliatorius automatiškai. Pavyzdys:

vector<string> v = {"a", "b", "c"};
string s1 = v[0];  // senas būdas
auto s2 = v[0];   // naujas būdas - kompiliatorius pats žino, kad s1 tipas yra string, tad mums nebūtina jo nurodyti

Dar vienas pavyzdys, kuriame akivaizdžiai atsispindi auto nauda:

set<pair<int, pair<int, int>>> funkcija() {
  // ... kažką daro ir grąžina reikšmę
}

int main() {
  set<pair<int, pair<int, int>>> rez1 = funkcija();  // senas būdas
  auto rez2 = funkcija();               // naujas būdas
}

Naujas for ciklas

C++11 versijoje atsirado naujas būdas rašyti for ciklus. Jo sintaksė tokia:

for(tipas elementas : kolekcija)

Čia kolekcija gali būti bet koks iteruojamas objektas (masyvas, vector, set, map ir t.t.). Konkretus pavyzdys:

vector<int> v;
// užpildome reikšmėmis
for(int x : v) {
  cout << x << endl;
}

Taip pat čia galime panaudoti ir jau aptartą auto raktažodį:

vector<pii> v;
// užpildome reikšmėmis
for(auto x : v) {
  // x tipas yra pair<int, int>
  cout << x.first << " " << x.second << endl;
}

“algorithm” biblioteka

Viena itin naudinga C++ pateikiama standartinė biblioteka - <algorithm>. Joje galima rasti nemažai naudingų funkcijų, kurias galima panaudoti, kad nereiktų rašytis patiems ir gaišti laiko bei rizikuoti padaryti klaidų. Toliau aptarsime kelis pavyzdžiui.

max ir min

Šios funkcijos priima du parametrus ir grąžina didesnį (arba mažesnį) iš jų. Pavyzdys:

int a = 5;
int b = 9;
int mx = max(a, b); // mx = 9
int mn = min(a, b); // mn = 5

swap

Ši funkcija priima du parametrus ir sukeičia jų reikšmes vietomis. Pavyzdys:

string a = "Laba";
string b = "Diena";
swap(a, b);
cout << a << " " << b << endl; // Diena Laba

sort

Ši funkcija išrikiuoja nurodytą intervalą duomenų. Sintaksė: sort(begin, end, cmp), čia begin - nuoroda į rikiuojamų duomenų pradžią, end - nuorodą į rikiuojamų duomenų pabaigą, cmp - funkcija, nusakanti rikiavimo tvarką (jei ši funkcija nenurodyta, tai numatytas rikiavimo būdas yra didėjimo tvarka). Pavyzdys:

bool mazejimoTvarka(char a, char b) {
  return a > b;
}
// ...

vector<int> v = {1, 5, 3};
sort(v.begin(), v.end()); // v = {1, 3, 5}

char mas[] = {'c', 'a', 'b'};
sort(mas, mas+3); // mas = {'a', 'b', 'c'}

string s = "raides";
sort(s.begin(), s.end(), mazejimoTvarka); // s = "srieda"

Pastaba. Standartinių duomenų struktūrų pradžios ir pabaigos nuorodos gali būti pasiekiamos naudojant .begin() ir .end() funkcijas, o masyvų: mas ir mas+n, kur mas - masyvo pavadinimas, o n - jo dydis.

reverse

Ši funkcija apsuka duomenis pagal duotas pradžios iš pabaigos nuorodas. Sintaksė: reverse(begin, end). Pavyzdys:

vector<int> v ={1, 5, 6, 3};
reverse(v.begin(), v.end());
//v = {3, 6, 5, 1}

fill

Ši funkcija užpildo nurodytą duomenų intervalą viena reikšme. Sintaksė: fill(begin, end, val). Pavyzdys:

int mas[100];
fill(mas, mas+100, 5);
// mas = {5, 5, 5, ..., 5}

next_permutation

Ši funkcija priima nuorodas į duomenų rinkinį (pvz. masyvą) ir pakeičia jį taip, kad būtų gautas kitas (pagal leksikografinę tvarką) išdėstymas. Pavyzdžiui, sąrašo [1, 2, 3] kitas galimas išdestymas yra [1, 3, 2], o dar kitas - [2, 1, 3]. Funkcija grąžina true, jei gautas išdestymas dar nėra paskutinis galimas, ir false kitu atveju. Dažniausiai ši funkcija naudojama norint sugeneruoti duomenų rinkinio visas įmanomas permutacijas (t.y. išdėstymus). Pavyzdys:

vector<int> v = {1, 2, 3};
do {
  for(auto x : v) cout << x << " ";
  cout << endl;
} while(next_permutation(v.begin(), v.end()));
/*
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
*/

Pastaba. Prieš vykdant tokio tipo ciklą įsitikinkite, kad duomenys išrikiuoti didėjimo tvarka, nes kitaip next_permutation nesugeneruos visų galimų išdėstymų (čia grėblys, ant kurio labai skaudžiai teko užlipti pačiam :) ).

Standartinės duomenų struktūros

Duomenų struktūros - vienas kertinių akmenų daugelio uždavinių sprendime. Geras jų išmanymas dažnai uždavinio sprendimą gali sutrumpinti kelis (jei ne keliasdešimt) kartų, o kai kurių uždavinių be jų išspręsti išvis neįmanoma. C++ standartinė biblioteka pateikia gausybę įvairių duomenų struktūrų, kurių geras įvaldymas kai kurių uždavinių sprendimo laiką gali sutrumpinti nuo valandos iki vos kelių minučių.

Kelių svarbiausių standartinių duomenų struktūrų pagrindai yra aptariami čia. Šiame skyriuje pažvelgsime į jau aptartas duomenų struktūras kiek įdėmiau, taip pat aptarsime ir dar daugiau naudingų duomenų struktūrų.

pair

Tai - ne visai tokios pat rūšies duomenų struktūra kaip kitos, aptariamos šiame skyriuje, tačiau pair dažnai būna naudojama kartu su kitomis struktūromis, tad verta aptarti jos panaudojimą. Tipo aprašas: pair<T1, T2>. Iš esmės pair leidžia saugoti dvi reikšmes viename kintamajame (pirmosios tipas T1, antrosios - T2). Pavyzdžiui, jei sprendžiame uždavinį, kuriame reikia dirbti su taškų koordinatėmis, turime du sprendimo būdus. Pirmas būtų susikurti savo struktūrą. Sprendimas atrodytų taip:

struct Point {
  int x, y;
};

int main() {
  int n; cin >> n;
  vector<Point> points(n); // sukuria n dydžio vektorių
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> points[i].x >> points[i].y;
  }
  // kažką darom su nuskaitytais taškais...
}

Kitas būdas yra išnaudoti pair:

int main() {
  int n; cin >> n;
  vector<pair<int, int>> points(n); // sukuria n dydžio vektorių
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> points[i].first >> points[i].second;
  }
  // kažką darom su nuskaitytais taškais...
}

Pirmasis būdas yra skaitomesnis, tačiau antrasis aprašomas trumpiau ir greičiau. Kadangi olimpiadose greitis yra itin svarbu, tai įprastai antras būdas būtų laikomas geresniu. Žinoma, jei skaitomų duomenų struktūra yra sudėtingesnė, o ne tik dvi reikšmės, tuomet verta mąstyti apie struct naudojimą, tačiau šiuo atveju tai neapsimoka.

Įdomumo dėlei, štai kaip galėtų atrodyti tas pats kodo pavyzdys išnaudojant jau aptartus “triukus”:

typedef pair<int, int> pii;

int main() {
  int n; cin >> n;
  vector<pii> v(n);  // sukuria n dydžio vektorių
  for(auto& x : v) { // & reiškia, kad iteravimo metu galime keisti x reikšmę
    cin >> x.first >> x.second;
  }
}

vector

vector yra gana paprasta ir dažnai naudojama duomenų struktūra. Tai iš esmės yra tas pats, kaip ir paprastas masyvas, tik yra vienas esminis skirtumas - vector dydžio iš anksto nebūtina apibrėžti, jis gali kisti laikui bėgant. Pagrindinės vector palaikomos funkcijos:

 • .push_back(x) - pridėti reikšmę x į vektoriaus galą;
 • .pop_back() - išimti paskutinę reikšmę iš vektoriaus;
 • .front() - grąžina vektoriaus priekyje esančią reikšmę;
 • .back() - grąžina vektoriaus gale esančią reikšmę;
 • .assign(n, val) - pakeičia vektoriaus dydį į n ir visą jį užpildo reikšmę val;
 • .resize(n) - pakeičia vektoriaus dydį į n.

Taip pat vector palaiko funkcijas, kurias palaiko beveik visos kitos standartinės duomenų struktūros (toliau jos bus vadinamos standartinėmis funkcijomis):

 • .size() - grąžina vektoriuje esančių elementų kiekį;
 • .empty() - true, jei vektorius tuščias, false kitu atveju;
 • .clear() - išvalo vektorių (t.y. ištrina visus elementus).

Pagrindinės operacijos push_back ir pop_back abi veikia per O(1) laiko. Taigi, elementų pridėjimas į galą bei išėmimas iš galo vektoriuje yra itin greita operacija. Taip pat, vektorių galima indeksuoti taip pat, kaip ir masyvą (t.y. galima rašyti v[1] norint gauti antrąjį elementą). Indeksavimo sudėtingumas taip pat yra O(1).

set

set (liet. aibė) yra duomenų struktūra, kurioje duomenys visada yra išrikiuoti ir nėra pasikartojančių elementų. Pagrindinės funkcijos:

 • .insert(x) - įdeda reikšmę x į aibę. Jei tokia reikšmė jau yra, nieko neįvyksta;
 • .erase(x) - ištrina reikšmę x iš aibės. Jei tokiosreikšms nėra, nieko neįvyksta;
 • .find(x) - grąžina iteratorių, rodantį į aibės elementą, lygų x. Jei x aibje nėra, grąžinamas pabaigos iteratorius end();
 • .lower_bound(x) - grąžina nuorodą į pirma elementą aibje, kuris yra nemažesnisx;
 • .upper_bound(x) - grąžina nuorodą į pirma elementą aibėje, kuris yra didesnisx;
 • Standartinės funkcijos.

Visų šių funkcijų sudėtingumas yra O(log(N)). Kodo pavyzdys:

set<int> S = {1, 5, 6};
S.insert(9); // {1, 5, 6, 9}
S.insert(1); // {1, 5, 6, 9}
S.erase(5); // {1, 6, 9}
S.erase(7); // {1, 6, 9}
if(S.find(1) == S.end()) { // jei elemento nėra aibėje, find grąžina end()
  cout << "neradau";
} else {
  cout << "radau";
}

Vienas svarbus pastebėjimas yra tas, kad su aibėmis, skirtingai nei su vektoriais, negalima naudoti indeksavimo. Vadinais, gauti elemento pagal indeksą ar pan. aibėje neįmanoma (indekso sąvoka aibėje išvis nelabai yra apibrėžta). Todėl aibės dažniausiai naudojamos surinkti elementus be pasikartojimų ar patikrinti, ar koks nors elementas jau yra aibėje (pvz. į aibę galima dėti grafe aplankytų viršūnių numerius ir taip gana greitai patikrinti, ar konkreti viršūnė jau buvo aplankyta, ar ne).

map

map (dar vadinamas asociatyviu masyvu) yra galinga duomenų struktūra, kiek primenanti vektorius ar masyvus. Skirtingai nei jau aptartos duomenų strukūros, map turi du tipo parametrus. Aprašas map<TK, TV> reiškia asociatyvų masyvą, kurio raktų tipas yra TK, o rekšmių tipas yra TV. Paprastai tariant, raktas yra tai, kas naudojama indeksuojant duomenų struktūra (t.y. tai, ką rašome tarp laužtinių skliaustų), o reikšmė - tai, ką gauname panaudoję indeksavimą. Pavyzdžiui, masyvų ar vektorių atvejų indeksavimui visada naudojame sveikuosius skaičius, tačiau map atveju galime naudoti ką tik norime.

Pagrindinės map funkcijos yra šios:

 • .erase(x) - ištrina elementą su raktu x. Jei tokio rakto nėra, nieko nenutinka;
 • .find(x) - grąžina iteratorių, rodantį į elementą, kurio raktas yra x. Jei rakto x nėra, grąžinamas pabaigos iteratorius end();
 • .lower_bound(x) - grąžina nuorodą į pirma elementą, kurio raktas yra nemažesnisx;
 • .upper_bound(x) - grąžina nuorodą į pirma elementą, kurio raktas yra didesnisx;
 • Standartinės funkcijos.

map veikia labai panašiai į set, nes čia raktai taip pat visada būna išrikiuoti didėjimo tvarka bei nebūna pasikartojančių reikšmių. Vienintelis skirtumas lyginant su set yra tas, kad kiekvienas raktas turi susijusią reikšmę. Operacijų sudetingumai, kaip ir set, yra O(log(N)) (įskaitant ir indeksavimo su laužtiniais skliaustais!).

Panagrinėkime pavyzdį. Tarkime, kad programos įvestis - n taškų. Mūsų tikslas - suskaičiuoti, kiek kartų kiekvienas taškas buvo įvestas. Tam susikursime asociatyvų masyvą map<pii, int> cnt, kuriame raktai bus patys taškai, o reikšmės - kiek kartų konkretus taškas pasikartoja įvestyje. Kodas gali atrodyti maždaug taip:

map<pii, int> cnt;
int n; cin >> n;
for(int i = 0; i < n; i++) {
  pii p;
  cin >> p.first >> p.second; // nuskaitome tašką
  cnt[p]++; // padidiname šio taško pasikartojimų skaičių vienetu
}

for(auto e : cnt) {
  // e tipas yra pair<pii, int>
  // e.first yra raktas
  // e.second yra reikšmė
  int x = e.first.first;
  int y = e.first.second;
  int times = e.second;
  cout << "(" << x << ", " << y << "): " << times << endl;
}

queue

queue (liet. eilė) - tai ganėtinai paprasta duomenų struktūra. Kaip gali išduoti pavadinimas, jos veikimo principas panašus į įprastas gyvenime sutinkamas eiles, pavyzdžiui, žmonių eilę parduotuvės kasoje - naujai atėję žmonės stoja į eilės galą, o aptarnavimas vyksta nuo eilės priekio. Tokio tipo duomenų struktūros paprastai vadinamos FIFO (angl. First In First Out). Pagrindinės eilės palaikomos funkcijos:

 • .push(x) - įdeda reikšmę x į eilės galą;
 • .front() - grąžina reikšmę, esančią eils priekyje (bet jos neišima);
 • .pop() - išima eilės priekyje esančią reikšmę;
 • Standartinės funkcijos.

Mažas eilės veikimo pavyzdys:

queue<int> Q;
Q.push(1);
Q.push(2);
Q.push(3);
while(!Q.empty()) {
  cout << Q.front() << endl;
  Q.pop();
}
/* Spausdina:
1
2
3
*/

Keli svarbūs niuansai: eilė nėra indeksuojama, per ją negalima iteruoti (t.y. su for(auto x : Q) ciklus per eilės reikšmes perbėgti neįmanoma, reikia rašyti tokį while ciklą, koks pateiktas pavyzdyje). Taip pat: visų eilės funkcijų sudėtingumas yra O(1).

stack

stack - duomenų struktūra, priešinga eilei. Jei eilėje anksčiau įdeti elementai anksčiau yra ir išimami, tai steke - atvirkščiai - paskutiniai įdėti elementai yra išimami pirma. Tokio tipo duomenų struktūros vadinamos LIFO (angl. Last In First Out). Steką lengviausia įsivaizduojant pasitelkiant lėkščių krūvos analogiją: lėkštės yra dedamos ant krūvos viršaus, o nuimamos taip pat nuo krūvos viršaus. Taip darant išeina, kad paskutinės padėtos lėkštės yra nuimamoms pirmosios. Pagrindinėės steko funkcijos:

 • .push(x) - įdeda reikšmę x į steko viršų;
 • .top() - grąžina reikšmę, esančia steko viršuje (bet jos neišima);
 • .pop() - išima steko viršuje esančią funkciją;
 • Standartinės funkcijos.

Mažas steko veikimo pavyzdys:

stack<int> S;
S.push(1);
S.push(2);
S.push(3);
while(!S.empty()) {
  cout << S.top() << endl;
  S.pop();
}
/* Spausdina:
3
2
1
*/

Stekas, kaip ir eilė, nėra indeksuojamas ir per jį negalima iteruoti. Steko funkcijų sudėtingumas taip pat yra O(1).

deque

deque (angl. double-ended queue, liet. dekas) yra duomenų struktūra, analogiška eilei. Vienintelis skirtumas - į deką reikšmes galima dėti tiek iš priekio, tiek iš galo. Taip ir ir išimti reikšmes galima iš abiejų galų. Pagrindinės deko funkcijos:

 • .push_front(x) - įdeda reikšmę x į deko priekį;
 • .push_back(x) - įdeda reikšmę x į deko galą;
 • .front() - grąžina deko priekyje esančią reikšmę (bet jos neišima);
 • .back() - grąžina deko gale esančią reikšmę (bet jos neišima);
 • .pop_front() - išima deko priekyje esančią reikšmę;
 • .pop_back() - išima deko gale esančią reikšmę;
 • Standartinės funkcijos.

Mažas deko veikimo pavyzdys:

deque<int> D;
D.push_front(1);        // [1]
D.push_back(2);         // [1, 2]
D.push_back(3);         // [1, 2, 3]
D.push_front(4);        // [4, 1, 2, 3]
cout << D.front() << endl;   // 4
cout << D.back() << endl;    // 3
D.pop_front();         // [1, 2, 3]
cout << D.front() << endl;   // 1
D.pop_front();         // [2, 3]
cout << D.front() << endl;   // 2
D.pop_back();          // [2]
cout << D.back() << endl;    // 2

Dekas, skirtingai nei eilė ar stekas, yra indeksuojamas ir iteruojamas. Visų operacijų sudėtingumas yra O(1).

priority_queue

priority_queue (liet. prioritetinė eilė) veikia iš dalies panašiai kaip ir eilė, tačiau turi vieną esminį, labai svarbų ir naudingą skirtumą - joje į priekį visada “nustumiami” didžiausi elementai (tiesa, šia tvarką galima keisti). Prioritetinės eilės operacijos:

 • .push(x) - įdeda reikšmę x į eilę;
 • .top() - grąžina eilės priekyje esančią reikšmę (bet jos neišima);
 • .pop() - išima eilės priekyje esančią reikšmę;
 • Standartinės funkcijos.

Prioritetinės eilės naudojimo pavyzdys:

priority_queue<int> Q;
Q.push(2);
cout << Q.top() << endl; // 2
Q.push(1);
cout << Q.top() << endl; // 2
Q.push(3);
cout << Q.top() << endl; // 3
while(!Q.empty()) {
  cout << Q.top() << endl;
  Q.pop();
}
/* Ciklas spausdina:
3
2
1
*/

Verta pastebėti, kad, skirtingai nei paprastoje eilėje, prioritetinės eilės push ir pop funkcijų sudėtingumas yra ne O(1), o O(log(N)).

Kitas svarbus aspektas kalbant apie prioritetines eiles yra rikiavimo tvarkos nustatymas. Kaip matėme, numatytuoju atveju prioritetinė eilė į priekį “stumia” didžiausius elementus. Norint tą pakeisti, eilės tipo aprašą reikia pakeisti tokiu: priority_queue<T, vector<T>, greater<T>>. Šis užrašas garantuoja, kad į eilės priekį bus “stumiami” maži elementai. Žemiau pateiktas tas pats pavyzdys, kaip ir ką tik buvęs, tik su eile, “stumiančia” į priekį mažus elementus:

priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> Q;
Q.push(2);
cout << Q.top() << endl; // 2
Q.push(1);
cout << Q.top() << endl; // 1
Q.push(3);
cout << Q.top() << endl; // 1
while(!Q.empty()) {
  cout << Q.top() << endl;
  Q.pop();
}
/* Ciklas spausdina:
1
2
3
*/

Dvejetainė paieška

C++ standartinė biblioteka taip pat turi dvi patogias funkcijas, gebančias atlikti dvejetainę paiešką kokioje nors kolekcijoje. Šios funkcijos yra lower_bound ir upper_bound.

lower_bound(x) - tai funkcija, kuri išrikiuotoje sekoje randa pirmą elementą, kuris yra nemažesnisx. Panašiai upper_bound yra funkcija, kuri išrikiuotoje sekoje randa pirmą elementą, kuris yra griežtai didesnisx. Šios funkcijos naudojamos kiek skirtingai, priklausomai nuo to, kokioje duomenų struktūroje vykdoma paieška.

Paieška vektoriuje

Visų pirma panagrinėkime dvejetainės paieškos vektoriuje atvejį. Būtina sąlyga prieš vykdant paiešką - vektorius privalo būti išrikiuotas. Tada pati paieška vykdoma pasitelkiant funkcijas lower_bound(begin, end, val) bei upper_bound(begin, end, val). Štai pavyzdys:

vector<int> v = {1, 5, 6, 2, 9, 10};
sort(v.begin(), v.end());    // išrikiuojame prieš vykdant paiešką!

auto it1 = lower_bound(v.begin(), v.end(), 6);
cout << *it1 << endl;              // 6
auto it2 = upper_bound(v.begin(), v.end(), 6);
cout << *it2 << endl;              // 9

Verta pastebėti gana neįprastą rašymo būdą: *it1. Taip rašoma todėl, kad lower_bound ir upper_bound funkcijos grąžina iteratorių, rodantį į tam tikrą vektoriaus elementą. Apie iteratorius čia daugiau nebus prasiplečiama (galima paieškoti papildomos literatūros internete), tačiau esmė tokia, kad, norint išgauti reikšmę, į kurią rodo iteratorius, naudojama šiame pavyzdyje matyta sintaksė su žvaigždute. Tiesa, su tokiais užrašais reikia elgtis atsargiai, nes, jei reikiama reikšmė nebūtų rasta (t.y. funkcija grąžintų v.end()), tai rašymas *it “nulaužtų” programą.

Vektoriaus atveju taip pat galima gauti rasto elemento indeksą:

auto it = lower_bound(v.begin(), v.end(), 10);
if(it != v.end()) {
  int i = it - v.begin();
  cout << "Rasto skaičiaus indeksas: " << i << endl;
} else {
  cout << "Nerasta" << endl;
}

it = upper_bound(v.begin(), v.end(), 10);
if(it != v.end()) {
  int i = it - v.begin();
  cout << "Rasto skaičiaus indeksas: " << i << endl;
} else {
  cout << "Nerasta" << endl;
}
/* Spausdina:
Rasto skaičiaus indeksas: 5
Nerasta
*/

Paieška aibėje bei asociatyviame masyve

Paieška aibėje (set) bei asociatyviame masyve (map) yra kiek paprastesnė nei vektoriaus atveju. Šiuo atveju nereikia nuorodų į pradžią ir pabaigą, kadangi lower_bound bei upper_bound funkcijos yra “įsiųtos” į pačias duomenų struktūras. Štai kodo pavyzdys:

set<int> S = {1, 5, 6, 2, 9, 10};
// Rikiuoti nereikia, nes aibėje elementai automatiškai išrikiuoti
auto it1 = S.lower_bound(6);
cout << *it1 << endl;                // 6
auto it2 = S.upper_bound(6);
cout << *it2 << endl;                // 9

map<int, int> M = { {1, 10}, {5, 9}, {6, 3}, {2, 5}, {9, 2}, {10, 8} };
auto it3 = M.lower_bound(6);
cout << it3->first << " " << it3->second << endl;  // 6 3
auto it4 = M.upper_bound(6);
cout << it4->first << " " << it4->second << endl;  // 9 2

Čia vėlgi verta pabrėžti naujai atsiradusią sintaksę it->first bei it->second. Kaip jau buvo aptarta anksčiau, it yra iteratorius, rodantis į rastą rezultatą. Kadangi map duomenų struktūroje kiekvienas įrašas yra pair tipo (t.y. pora iš rakto ir reikšmės), tai, norėdami pasiekti konkrečią rastą rakto reikšmę, galėtume rašyti (*it).first, ir analogiškai su reikšme. C++ būtent šiai sintaksei turi santrumpą: it->first. Tai ir buvo panaudota pavyzdyje.

Vienas esminis skirtumas nuo paieškos vektoriuje yra tas, kad vykdant paiešką su set ir map neįmanoma gauti rasto elemento indekso, nes indeksai šiose duomenų struktūrose tiesiog nėra apibrėžti.

Patikrinti, ar elementas buvo rastas, galima taip pat, kaip ir vektoriaus atveju: tereikia gautą iteratorių palyginti su S.end() (ar M.end() map atveju).